۲۱ دی ۱۳۸۳
پيام رساني ديني

 

 پيام رساني، اعم از ديني و غير ديني، اجزاي گوناگوني دارد: 1)فرستنده 2)رسانه 3)زمينه پيام رساني (context) 4) گيرنده

اگر کسي مي خواهد امروزه پيام ديني بفرستد (يعني مي خواهد در مقام فرستنده پيام ديني قرار بگيرد) بايد توجه کند که «رسانه»، «زمينه» و «گيرنده» پيام او نسبت به مثلاً پنج قرن قبل تغيير کرده است. جهان ما، جهان رسانه هاست و انواع و اقسام رسانه هاي جديد پديد آمده است که پيشتر وجود نداشته (سينما، راديو، تلويزيون، کامپيوتر،...) زمينه ارسال پيام نيز، خود جهان جديد و مدرن است که از همه جهت (نهادها، مناسبات، دانش، ارزش، ...) با جهان قديم متفاوت است. گيرنده پيام ديني نيز انسان مدرن است که از همه جهت (جهات روان شناختي، جامعه شناختي،...) با انسان قديم فرق مي کند.

لذا فرستنده پيام ديني (اعم از روحانيون و روشنفکرانِ  علاقمند به دين) بايد در جهاني جديد، با رسانه هايي جديد، به انسانهايي جديد پيام ديني ارسال کند و اين کاري است دشوار، مرد افکن اما عملي.

4ملاقات تابلو
انتخابات فلسطین3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.