۱۳ خرداد ۱۳۸۴
امام خميني

 

در سالگرد ارتحال امام خميني هستيم. نسل جوان به دليل فاصله زماني ايشان را نديده است. آن چه که تا به حال از امام گفته اند بخشي تعريف و تمجيد هاي رسمي بوده که تأثير کمي داشته، بخشي هم که رسانه هاي مخالف بوده اند که به صورت افراطي و بي منطق نسبت به امام همه چيز گفته اند. اين ها و نیز مطالبی که در زير می آيد باعث شده که نسل جوان امام خمینی را نشناسند: 1- بعد از فوت امام، راحت ترين راه براي مقابله با بسياري از نيازهاي جوانان هزينه کردن از امامی بوده است که اگر بود مثل ايام زندگي اش به تناسب زمان نظرات نو و جديدي ارائه مي کرد. 2- انديشه متحجرانه ديني، بعد از امام قدرت گرفت انديشۀ همان کساني که همواره قبل و بعد انقلاب، خود امام قرباني آن انديشه بود. 3- کساني که وظيفۀ قانوني و اخلاقي داشتند که از امام دفاع کنند در چرخۀ حفظ قدرت از وضع موجود حمايت کردند و در اين ميان نسل جوان حق داشت که نفهمد امام چگونه متفاوت بود. 4- از همه مهم تر، شرايط سياسي و بين المللي حاکم بر دوارن انقلاب و کار بزرگي که امام فقط به پشتوانۀ مردم در سقوط رژيم گذشته کرد، نياز به توضيح دارد. شايد به همين دليل است که همۀ روشنفکران، نويسندگان، شاعران، پيران، جوانان تا مقطع پيروزي انقلاب، بزرگي کار را درک کرده­اند و همه به نوعي اثري در مورد آن حماسه بزرگ داشته اند. اگر چه خيلي هاشان بعد از پيروزي ديدگاههاي متفاوتي پيدا کردند.

حتي کسانی که به روش هاي بعد از پيروزي چه در دوران امام و چه در بعد از آن اعتراض و انتقاد داشتند و دارند، اگر منصف باشند نمي توانند عظمت کار بزرگي که امام با رهبري خود انجام داد را ناديده بگيرند.

4همسر امام خميني
سميع نژاد، وبلاگ نويس همچنان زنداني3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.