۲۱ شهريور ۱۳۸۳
افاضات جديد
چند روز پيش جمعی از نيروهاي استشهادي که اخيراً در ايران اعلام وجود کرده اند، براي حفاظت از تأسيسات اتمي بوشهر دعوت به ثبت نام نموده بودند که با سپر انسانی از آن تأسيسات دفاع کنند و مقام رسمي نماينده مجتمع بوشهر هم در روزنامه ها اعلام فرموده بودند که اولين ثبت نام کننده هستند. به عقيده من با پشتوانه عظيم ملت ايران، اسرائيل جرأت حمله به تأسيسات اتمي ايران را ندارد ولي خداي ناکرده اگر چنين شود، زميني و تن به تن که نمي جنگد. اين خيل عظيم مردم، اگر بيايند! چه مي توانند بکنند؟
در سيري که در خطبه هاي نماز جمعه ها از تلکس خبرگزاري جمهوري اسلامي ميکردم ديدم امام جمعه محترم اروميه در نماز جمعه ديروز ضمن اينکه از مجلس ششم به عنوان مجلسي که بايد منحل مي شد ياد کرده بودند گفته بودند که يکي از جريانات مجلس ششم! نيز جامعه مدني است که اي مرگ بر جامعه مدني جامعه مدني یعنی دختر و پسر و زن و مرد با هم فرق ندارند و زنا براي آنان مثل حيوانات است. و ضمن انتقاد شديد از بد حجابي و بي حجابي گفته بودند براي رئيس جمهور، براي آزادي ننگ نيست؟
من نمي دانم چه کساني اين تحليل ها را براي امام جمعه محترم اروميه فرستاده که معناي جامعه مدني اين است! ولي از اين حرفها خيلي به عنوان يک روحاني و يک ايراني شرمنده مي شوم!
امام جمعه موقت اصفهان که نماينده مجلس نيز هستند فرموده بودند من به شهامت مي گويم که طرفدار جدايي، طرفدار جدايي دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه هستم و فکر من طالباني نيست و هر کس می گويد طالباني است، غلط مي کند. کلاسها بايد جدا شود و پارکها و صندلي هاي دانشگاه محل امن گفتگوي خصوصي آنان نباشد.
افرادي که از دانشگاهيان دنبال جريان استشهادي هستند و يا افرادي که از مجالس روحانيت کشور اين حرفا را مي زنند، جداً مخاطب اين نوشته من نيستند و اساساً علاقه به شخصي کردن مسائل ندارم.
ولي به عنوان يک ايراني و يک روحاني خيلي از طرح اين ديدگاه ها رنج مي برم و از اينکه کشور را مي بينم که هر روز اين ديدگاه هاي متحجرانه بعد از 7 و 8 سال مبارزه روشنفکرانه دوباره دارند جان مي گيرند، افسرده مي شوم.
راه حلي به نظرم نمي رسد ولي اين که اين نگاه به جامعه، در بخشي از مديريت کشور باشد نشان بدي است که تصميم گيران از واقعيت آنچه که در جامعه می گذرد بسيار دورتر از آنند که حتی آدم خوش بينی مثل من گمان می گردم.
و مهمتر از آن بازتاب جهاني آن است که همراه با اين افراد آبروي تاريخي ملت ايران از يکسو و دين و اسلام جامعه از سوي ديگر در جهان چگونه مورد تهاجم قرار مي گيرد.

4توفيق شفاهي
پيامبر اخلاق3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.