۳۰ بهمن ۱۳۸۲
سلام به بچه هاي شرق وياس نو

 

آخر شب چهارشنبه چند تا sms دريافت کردم که نوشته بودند روزنامه هاي شرق وياس نو توقيف شده اند. بچه هاي شرق و ياس نو از زبده ترينهاي رسانه اي کشور هستند واين روزها خيلي درsms فرستادن هاي خبري وانتخاباتي (!) فعال بودند. طبعاً در مورد تعطيلي کار خودشان وآينده مبهمي که از نظر کاري در انتظارشان بو د نگرانتر وطبعاً فعالتر بودند. من هم با شنيدن خبر مي دانستم جلو اطلاعرساني را در اين دنيا نمي توان گرفت. ولي  براي بچه هاي پر شور وبا نشاط شرق وياس نو بيشتر نگران بود م.

******

شب انتخابات براي آنها که همه تبليغات را به کار گرفته اند تا پرشور ترين انتخابات تاريخي برگزار شود! اين کار که نشان از نوع نگاه جناح آنها به مسايل کشور است چقدر به انتخاب ليست آنان کمک مي کند؟ نگو ونپرس. يعني معناي آبادگري که وعده اش را مي دهند همين است؟

 بعضي ها هم که هي ميگن اين از نتايج سحر است.                                        

*****

بنده خدا نعيمي پور به سفر دوسه روزه زيازتي رفته است. محسن ميردامادي به جاي او  ديشب ياس نو بوده که براي بستن روزنامه آمده بودند.امروز تلفن زده بود وماجراي ديشب را که براي بستن روزنامه آمده بودند را تعريف مي کرد . آقاي مرتضوي را تلفني راضي کرده بود که وسايل روزنامه را نبرند . درب رابسته وبچه ها را بيرون کرده بودند. حتماً در روزنامه شرق هم همين کارها بوده است. مير دامادي از هنر نمايي ژورناليستي ياس نواي ها گفت که ديشب به بهانه اينکه در استاديوم آزادي در مسابقه ايران وقطر تماشاچي نبوده است تيتر زده بودند: بازي آزادي بدون تماشاگر.

*****

امروز آقاي خاتمي را ديدم راجع به غير قانوني بودن کار شوراي امنيت که بدون تشکيل جلسه و مصوبه دستور درج يا عدم درج مطالب را به روزنامه ها مي دهند صحبت کردم. ديدم آقاي خاتمي هم بعد از تعطيلي روزنامه هاي شرق وياس نو از اين کار مطلع شده است!!!

*****

يکي از مشهدي هاي همشهري ما مي خواست در تهران داماد شود. به او سفارش کردند که وقتي از پشت درب خانواده عروس از او پرسيدند تو کيستي بگو منم نگو مويوم! گفت وقتي درب را باز کردند که مي فهمند مويوم!!  حالا هم اين روزها خيلي ها بر خلاف گذ شته شان شعار هاي مترقي، آزاديخواهانه وجوان پسند دادند. آبادي کشور، آزادي روابط جوانان، استفاده از ماهواره، شکستن تابوي روابط با امريکا، ولي فکر مي کنم با تعطيلي زود هنگام شرق وياس نو بالاخره همه فهميدند که مويوم!!!!!!!!!

4نگاه به اراده مردم
کليساهاي مجازي3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.