۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۳
تصادف و sms

روز جمعه، براي خريد منزل بيرون رفته بودم بيرون. پشت فرمان بودم و مي رفتم. در يکي از کوچه هاي اطراف منزل در يک حرکت غافلگيرانه ماشین به جوي کنار خيابان برخورد کرد و طاير جلو افتاد داخل  جوي آب. خيلي ترسيده بودم. با بدبختي و کمک کساني که آنجا بودند بالاخره ماشین را  درآوردیم. در همين حالت يکي از دوستانم زنگ زد، ماجرا را تعريف کردم. دليلش را پرسيد، گفتم امان از اين موبايل! گفت مگه نمي گن پشت فرمون با موبايل حرف نزنين؟! گفتم حرف نمي زدم، داشتم sms مي زدم!

4پاسخي نداشتم
چگونه شيعه در عراق قرباني مي شود3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.