۲۹ خرداد ۱۳۸۴
نظرسنجي و تقلّب

 

۱- نظر سنجی ها یکی از چالش هایی بود که در انتخابات نهم باعث فریب همۀ گروه های سیاسی شد دليل اصلي تشتت آراء و عدم ائتلاف هر دو جناح هم همين نظرسنجي ها بود. اين چالشي که نظر سنجي ها به وجود آورد يا به دليل آن بود که در يکي دو روزه آخر امدادات غيبي غير قابل پيش بيني به کمک بعضي ها آمد و يا همان امدادات از روي بعضي برداشته شده بود که نتيجه کاملاً متفاوت با همه نظر سنجي ها شد. و يا آن که نظر سنجي ها، نظر سازي عمدي بوده که جناح هاي سياسي و کانديداها نتوانند رقابت سالمي داشته باشند و طراحان وضع موجود به نتيجه مطلوب برسند، و يا آن که نظرسنجي ها به صورت علمي انجام شده ولي مردم قصد فريب حکومت را داشته اند، وپاسخي غير آن چه مي خواهند عمل کنند داده اند و يا آن که نظرسنجان اصلاً نظرسنجي علمي را بلد نيستند. در هر صورت نظرسنجي ها چالشي بزرگ در انتخابات رياست جمهوري بود.

۲- بحث تقلب در صندوق هاي رأي و يا در شمارش آراء يک بحث فرعي است که به دليل حضور نمايندگان کانديداها و تفاوت سليقۀ نمايندگان وزارت کشور و شوراي نگهبان نمي تواند بحث پر اهميتي تلقي شود که منجر به تغيير آراء گردد، از آن پر اهميت تر تخلف هايي است که تا روز رأي گيري وجود دارد و کم کم با 3 انتخاب انجام شده به صورت نهادينه درآمده: سازماندهي نيروهاي تحت امر از جايگاه فرماندهي مناطق در نيروهاي مسلح، استفاده از احساسات ديني مردم به نفع يک کانديدا، صدور فتاواي ديني به نفع يک نفر و انتقال سازمان يافته آن به درون جامعه از امکانات همگاني، ترساندن مردم از عواقب عدم حضور، رفتار سياسي شوراي نگهبان، تخريب غير منصفانه و پر از دروغ کانديداها در قالب شب نامه و شايعات، تهديد کساني که متفاوت مي انديشند و باز داشتن آنان از فعاليت هاي سياسي بخشي از اين تخلفات است.

اين گونه نشستن به کرسي رياست جمهوري، به معناي نمايندگي آراء اکثريت مردم نيست.

4گزارش ديروز
شريعتي نياز اين روزها3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.