۲۴ بهمن ۱۳۸۲
شيريني هايي در عالم سياست

 

حوزه سياست، عالم غريبي است. بسياري حوادث عادي است اما وقتي تصاوير آن منتقل مي شود، دهها تفسير و تحليل و اظهار نظر حول آن صورت مي پذيرد. نظراتي کاملاً متفاوت و بحثها و اظهار نظر هايي گوناگون از چيزي که اصلاً نبوده است.

سياستمداران به اين حوادث عادت کرده اند. ولي در عين حال نقل بعضي از اينها جالب است.

لابد سفر آقاي خاتمي به لبنان که همراه با استقبال فوق العاده اي بود و از سفر پاپ که همواره لبنان محل نمايش قدرتش بود، مهمتر و استقبالي وسيعتر براي رئيس جمهور کشورمان تدارک ديده بودند را به ياد داريد.  در آن روز ابتدا رئيس جمهور در استاديوم بزرگ لبنان مثل فرماندهان روي جيپ سربازي از انبوه مردم که استاديوم را پر کرده بودند، سان ديد و سپس به جايگاه آمد. خبرنگاران شبکه هاي مهم دنيا در آنجا بودند و مراسم را پوشش مي دانند.

در جايگاه، با يک فاصله از آقاي خاتمي سيد حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان روي صندلي نشسته بود. بخاطر اهميت اوضاع خاور ميانه و نوع رابطه ايران و حزب الله، همه دوربينها روي اين دو نفر زوم کرده بود. آقاي سيد حسن نصر الله مرا که با يک نفر فاصله از ايشان در جايگاه نشسته بودم صدا زد و پرسيد که آيا آقاي خاتمي مي دانند امروز در تقويم لبناني روز تولد پيامبر است؟ و چه خوب است که به آقاي خاتمي به اين مطلب اشاره کند. گفتم آقاي خاتمي قصد دارد تبريک بگويد. آقاي خاتمي اشاره کرد که آسيد حسن چه مي گويد، رفتم خدمت ايشان و گفتم که در مورد تولد پيامبر مي گويد، آقاي خاتمي به  آقاي سيد حسن نصرالله اشاره کرد که بله، خواهم گفت. نگو که همه تلويزيون ها دارند اين رفت و آمد را ضبط و پخش مي کنند. بي خبر از جايگاه پايين آمدم، چندين خبرنگار با عجله به سراغم آمدند  و پرسيدند که شما حامل چه پيامي از سوي سيد حسن نصر الله براي رئيس جمهور بوديد؟ آيا در مورد اسرائيل بود؟ آيا سيد حسن نصر الله مي خواست که آقاي خاتمي از حزب الله حمايت کند؟ يک خبرنگار ديگر که ميکروفن بلند خود را از بالاي سر خبر نگاران به کنار دهان من رسانده بود داد مي زد که تحليل گران مي گويند: سيد حسن نصرالله نگران جامعه شيعه بوده و خواسته که آقاي خاتمي از مسيحيان لبنان نام نبرد. شما را به خدا چه بايد مي گفتم؟ داشتم از تعجب شاخ در مي آوردم، چه کار ساده اي و چه بازتاب پيچيده اي! شما هم حتماً مثل من ياد قضيه انگيزه منگيزه بيرميلم، افتاديد! دنياي سياست است و اين حرفها!

4دسته گلي براي صميميت
ما هم مختصر هکي شديم!3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.