۲۳ بهمن ۱۳۸۲
دسته گلي براي صميميت

 

در دنيا رسم است يک روز را روز عشق و زندگي معرفي کرده اند. دوستاني که به يکديگر عشق مي ورزند در اين روزها به نوعي محبت و صميميت خود را ابراز مي دارند.

هديه کوچکي، دسته گلي، و يا حتي شاخه گلي و يا در دنياي مجازي ارسال کارت تبريکي توسط اينترنت، از اين عشق و محبت نمايندگي مي کند تا علاقه و ارادت قلبي فردي را به فرد ديگر منتقل کند.

اين مراسم مثل خيلي از مراسم و عادات ديگر در ايران نيز رايج و مرسوم است و در سالهاي اخير شايد به دليل برداشته شدن مرزها و انقلاب ارتباطات در همه جا منجمله در کشور ما وسعت بيشتري پيدا کرده است.

اين کار نيز طبق معمول با مخالفت هايي روبرو شده و نوعاً بر اين کار در حوزه هاي رسمي روترش شده است. اما اقعيت موجود را نمي توان انکار کرد.

دوستي و عشق هم با تاريخ ايران و ادبيات آن عجين است و مردم اين مرز و بوم همواره ملتي مهربان و صميمي شناخته شده اند. اسلامي هم که ما شناخته ايم در زندگي، عشق ورزيدن و دوست داشتن و تشويق ديگران به ابراز صميميت و محبت قانونمند پيشتاز اديان بوده است.

حافظ چه زيبا مي گويد:

بحري است بحر عشق که هيچش کنار نيست

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نيست

آن دم که دل به عشق دهي خودش دمي بُوَد

در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست

ما را زمنع عقل مترسان و مي بيار

کان شحنه در ولايت ما هيچ کاره نيست

4تئوری جمهوری اسلامي در تقابل با امارت ملاعمر
شيريني هايي در عالم سياست3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.