۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۳
مارمولک يا آغاجري؟؟!!

 

يک روز بعد از آنکه آقاي خاتمي در نامه اش نوشت: امروز گرچه هنوز اين درد مصيبت را داريم که انساني دانشمند که شايد سابقه حضورش در انقلاب و جبهه بيش از سابقه تصدي فلان قاضي بي تجربه اي باشد که گشتاد دستانه  حکم ارتداد را صادر مي کند و مبارزي که پا و سلامت خود را براي انقلاب داده ..... به ناحق به ارتداد متهم و بر اساس آن محکوم مي شود، يکي از مسئولان سياسي دفتر رئيس جمهور آخر شب فکسي برايم فرستاد که حکم اعدام آغاجري تائيد شده و براي اعتراض20 روزه  به ديوان عالي کشور مي رود. خانواده اش نيز در تماس با دفتر رئيس جمهوري خيلي ابراز نگراني مي کردند که مبادا با توجه به صدور  اين نامه آقاي خاتمي، هاشم اعدام شود. معلوم بود که هاشم اعدام نخواهد شد ولي نگراني خانواده آغاجري قابل درک بود. خوشبختانه سخنگوي قوه قضائيه هم -پس از آنکه اين تائيد حکم در سراسر دنيا پخش شد-  اين مسأله را تکذيب کرد.

من به اين نکته فکر کردم و در يک محفل کاملاً رسمي که آقاي خاتمي هم بود اظهار داشتم که درست در روز جهاني مطبوعات و يک روز پس از اعلام نظر رئيس جمهور و در شرايطي که دانشگاه ها فعالند، تأييد حکم آغاجري و اعلام رسانه اي آن با چه هدفي مي تواند طراحي شده باشد. اگر کسي جوابي براي اين مسأله پيدا کرد، به من هم کمک کند. تازه آقاي هاشمي شاهرودي هم بخشنامه جديدش را صادر کرده است و سخنگوي قوه قضائيه هم گفته که هيچکس براي انديشه در زندان نيست!

شنيدم آقاي خاتمي هم گفته من نمي دانم جمهوري اسلامي چند بار بايد هزينه جهاني حکم آغاجري را که  اعدام هم نخواهد شد،  را بدهد؟

حتماً اين ابهامات ذهن شما را هم فراگرفته، من هم غرق در اين ابهامات هستم. ايکاش کسي توضيحي بدهد که چه مصلحت سياسي مي تواند پشت اين اعلام اعدام باشد. اگر هست بگوييد تا ما هم بدانيم، اگر نيست که نيست، نمي دانم چه پيشنهادي بدهم؟

يادم هست در اوائل صدور حکم اوليه اعدام آغاجري، آيت الله جمي امام جمعه آبادان که در طول جنگ، آبادان را رها نکرد و مردانه در آن شهر ايستاد و همه خطرات را به جان خريد طي نامه اي شهادت داده بود که وي را مي شناسد و به مراتب خلوص و تقوي و مجاهدت او آگاهي دارد.

من اگر روحاني و اهل دين نبودم، هيچگاه اينقدر جوش حکم ارتداد و اعدام آغاجري را نمي زدم ولي يقين دارم تأثير گزارترين شيوه نفي دين و روحانيت در جامعه همين فتواها و قضاوتها و حکمهاست.

چه خوب بود به جاي نگراني از فيلم مارمولک از اين رفتارهايي که مي تواند به نفي دين و روحانيت در ذهن جامعه منجر شود، ابراز نگراني مي شد.

 

4معيارهاي دوگانه در مسائل جهاني
وزیر مخابرات و تعطیلی ICP ها3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.