دعاي دوم آنها دعاي توفيق براي حکومت بود که بتواند خدمت کند، در اينجا همه دو انگشت خود را بلند مي کردند
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.