براي اين مناسبت شادمانه آش مقدس خوشمزه اي را هم پخته بودند که از رسوم زرتشتي ها است.
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.