! هفت نوع خشک بار هم بود که بر آن اوستا خوانده بودند و تبرک شده بود...
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.