ه همه يک انگشت خود را بلند مي کردند، بدين معنا که خدا يکي است ...
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.