۰۲ بهمن ۱۳۸۲
انتشار در: http://fmsokhan.weblogs.us
ذوق هنري و طنز آقاي ابطحي (وبلاگ ف.م.سخن)

علماي قديمي و دانشمند، همواره محضر گرمي داشتند و اهل ذوق و طنز بودند و با کلام دلنشين و نقل حکايات شيرين، مخاطب را به خود جذب مي کردند. هنر ايشان تلقين زيبائي هاي دين، با کلام و عمل بود و مي توانستند خود را به سادگي با جمع تطبيق دهند و متناسب با دانش و سطح فرهنگي مستمع سخن بگويند.

در سالهاي بعد از انقلاب آن قدر چهره عبوس و دژم ديده ايم که اين خاصيت علمائي پاک فراموشمان شده است و ديدن روحاني اهل حال باعث تعجبمان مي شود.

آقاي ابطحي بي شک يکي از اين روحانيون است که ذوق هنري و طنز را به هم در آميخته و اکنون با استفاده از تکنولوژي نو و ارتباط اينترنتي، اين وجه پسنديده را به مردم و جوانان نشان مي دهد. وجه لطيف دين در اين سالها چنان به همت روحانيت متحجر از ميان رفته است که بازيابي آن ناممکن مي نمايد اما تلاش اشخاصي مانند آقاي ابطحي شايد بتواند گوشه هائي از آن را نشان دهد.

خاطرهء "چرت مرغوب ماه رمضان" را که ايشان امشب نقل کرده اند به همراه عکسي که در کنار نوشته گذاشته اند قدرت طنز و ذوق ايشان را به خوبي نشان مي دهد و ما را به گذشته هاي دور و دوران کودکي - که پاي سخنان شيرين روحانيون مي نشستيم - باز مي گرداند. عشق ما به مسلماني، به خاطر چهرهء لطيف دين و رفتار پيغمبر با پيرزن خاکستر ريز و امام علي با فقرا و يتيمان بود نه خون و خونريزي و قتل و کشتار کفار و خوارج، و اين چهرهء لطيف را در متن کتاب هاي درسي مي خوانديم و از زبان علماي مهربان و مردم دوست مي شنيديم. افسوس که از آنهمه امروز چيزي نمانده است و امثال جنتي و مصباح و حسني سمبل مسلماني شده اند. بگذريم...

عکسي که آقاي ابطحي در کنار نوشته اش آورده شايد به طور اتفاقي گرفته شده باشد، اما انتخاب آن براي نشر، نشان از ذوق ايشان دارد. اين عکس که تنها سه عنصر در آن ديده مي شود(به غير از سياهي کوچک گوشهء پائين سمت راست)، از نظر کمپوزيسيون و ترکيب بسيار خوب از کار در آمده و انتخاب آن حاکي از ديد هنري انتخاب کنندهء آن است.

اميدوارم قلم آقاي ابطحي هميشه برقرار باشد و دوربين شان هميشه به کار، و ما از نوشته ها و تصاوير ايشان بهره مند شويم.

 لینک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.