۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۳
آقای معتمدی، وزیر مخابرات و تعطیلی ICP ها

- جناب آقاي معتمدي

دوستان اينترنتي من خيلي سؤال پيچم کرده اند که چرا اين حمله گازانبري به ISP ها شده است. والّا جواب ندارم. چه بايد بهشون بگم؟

 

- حساسيت اصلي اين وزارت در مورد اقدامهاي خلاف قوانين موجود و خصوصاً قاچاق مخابرات است که سالانه مبالغ بسيار کلاني به منافع ملي لطمه وارد مي کند. خصوصاً ارتباط خارج به داخل (termination) که سود آن صرفاً متوجه شرکتهاي خارجي و دلالهاي آنها در داخل کشور است و هيچ اثري روي نرخ مکالمه از داخل به خارج کشور ندارد يا به عبارت ديگر هيچ نفعي از آن براي مردم کشورمان متصور نيست. از طرف ديگر اين امر مورد اعتراض ICP هايي که داراي مجوز هستند و در چارچوب ضوابط کار مي کنند نيز گرديده است، چرا که توجيه اقتصادي فعاليت آنها را به شدت کاهش مي دهد. بر همين اساس نيز از مدتها پيش در مورد اين تخلفات شکايت گرديده و ظاهراً برخوردهاي اخير نيز بر همين اساس صورت گرفته است.

در مورد فيلترينگ سايتها اين وزارت اختيار و مسئوليت ندارد بلکه بر اساس مصوبه کميته سه نفره، صرفاً در مورد شرکت هاي وابسته و ICP هاي داراي مجوز عمل مي کند و در ارتباط با تخلفات ساير دستگاههاي دولتي و يا بخش خصوصي مسئوليتي ندارد. به همين دليل هم اقدامي از طرف اين وزارت صورت نگرفته است.

لازم به يادآوري است که خصوصي سازي، به ويژه در عرصه فناوري اطلاعات جزو سياستهاي راهبردي اين وزارت است و تا کنون نيز بر همين اساس انجام شده است و کليه ISP ها و ICP ها و ساير موارد که مجوز دريافت کرده اند و بطور قانوني عمل مي کنند کاملاً مورد حمايت اين وزارت مي باشند و اگر شکايتي دارند مي توانند به اين وزارت جهت پيگيري ارائه نمايند.

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.