۱۲ بهمن ۱۳۷۸
انتشار در: روزنامة مشاركت، ستون «فراسوي مسئوليت».
فراسوي مسئوليت (4): اين بار، انتخابات

يك

دنياي امروز مجموعه‌اي‌ به‌هم‌پيوسته‌ است.‌ اين حقيقت در سياست‌ خارجي‌ بيش‌ از حوزه‌هاي‌ ديگر جدي‌ است. و هر كشوري‌ كه‌ پراهميت‌تر باشد، حساسيت‌ بيشتري‌ را در نظام‌ جهاني‌ به ‌خود جلب‌ مي‌كند. اينكه‌ امروز جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كانون‌ توجه‌ دنياست‌ و همة كشورهاي جهان، با دقت فوق‌العاده‌اي انتخابات‌ ششمين‌ دورة مجلس‌ شوراي‌ اسلامي را تعقيب‌ مي‌كنند، نشانة‌ زنده‌ بودن ‌ايران‌ و جايگاه‌ مهم آن‌ در جهان‌ امروزي‌ است‌. همچنان‌كه‌ سرنوشت‌ كشورهايي‌ كه‌ در دنيا اهميت‌ دارند، براي‌ ما و سياست‌ خارجي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ نيز از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است.‌

اين‌ توجه‌ جهاني‌ تا جايي‌ كه‌ به‌ دخالت‌ در امور داخلي‌ ما نينجامد، حكايت‌ از اهميت‌ ايران‌ در عرصة‌ بين‌المللي‌ مي‌كند.

كشورهايي‌ كه‌ در نظام‌ جهاني‌، منزوي‌ و فراموش‌شده‌اند، در تعيين‌ نقشة‌ سياسي‌ جهان‌ نقشي‌ ندارند. كشوري‌ مثل ايران، با سابقة‌ تاريخي‌ پراهميتش و مردم‌ بزرگش‌، كه‌ پديدآورندة‌ انقلاب‌ بزرگ‌ اسلامي‌ هستند و مصمم‌اند از دستاوردهاي‌ آن‌ حراست‌ كنند و در‌ عمر بيست و يك سالة‌ انقلابش‌، براي‌ اثبات‌ دموكراسي‌ و مردم‌سالاري، بيست و يك بار پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ رفته‌اند، و با مشاركت‌ همگاني‌ در انتخابات‌ سي ميليوني‌ دوم‌ خرداد، دنيا را غافلگير كرده‌اند، طبعاً مورد توجه دنياست و به دليل‌ استقلال‌ و اهميتش،‌ بر سرنوشت‌ جهان ‌تأثيرگذار نسبي‌ است. از سوي‌ ديگر هجوم‌ بي‌سابقة‌ سرشناس‌ترين‌ چهره‌هاي‌ خبري‌ جهان‌ و نمايندگان‌ رسانه‌هاي‌ معتبر دنيا به‌ ايران‌، واقعة مهمي ‌است.‌ بنا بر آمار، حدود چهارصد خبرنگار خارجي‌ وارد ايران‌ خواهند شد تا صحنة‌ پرشكوه‌ انتخابات ‌ششمين‌ دورة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ را به‌ دنيا مخابره‌ كنند.

در برابر ديدگان‌ جهان، در كشور مستقل‌ و سرافراز ايران‌، حضور يكپارچة‌ مردم‌ با هر سليقه‌ و گرايشي‌، به‌خصوص‌ حضور دختران‌ و پسران‌ كه‌ سرنوشت‌ كشور را در انتخابات‌ دوم‌ خرداد رقم‌ زدند، معني و حساسيت‌ ديگري‌ پيدا كرده‌ است‌ و مي‌تواند جايگاه‌ واقعي‌ ملت‌ ايران‌ را در انظار جهاني‌ نمايان‌ كند.

 

دو

يكي‌ از رؤساي‌ دادگاه‌هاي‌ كشور كه‌ شهرتي‌ در مخالفت‌ با نيروهاي‌ دوم‌ خردادي‌ دارد، گفته ‌بود كه‌ شعار قانونگرايي شما بهترين‌ زمينه‌ را براي‌ كار ما فراهم‌ ساخته است. گفته بود، ما همين‌ شعار را با توجه‌ به‌ قوانين‌ و روحية‌ قانونگذاران‌ مبناي‌ برخورد با شما خواهيم‌ كرد. واقعيت‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ اصلي‌ترين ‌شعار رئيس‌جمهوري‌ قانونگرايي‌ است.‌ آقاي‌ خاتمي‌ قبل‌ از اينكه‌ رئيس‌جمهور شود اين‌ شعار را انتخاب‌ كرده‌ بود. و البته‌ براي مقاومت‌ روي‌ اين‌ شعار هزينه‌هاي‌ سنگيني‌ را پرداخت‌؛ چون‌ بسياري‌ از كساني كه‌ موفقيت‌ دولت‌ را نمي‌خواستند، از راه‌هاي‌ قانوني‌ به‌ مقابله‌ با شعارهاي ‌دولت‌ برخاستند. ضمن‌ اينكه قانونمند شدن‌ مخالفان،‌ خود موفقيت‌ و دستاورد بزرگي‌ بود. اينكه ‌اولويت‌هاي‌ دولت‌ و مجلس‌ منطبق‌ بر هم‌ باشد، راه‌ كمك‌ به‌ دولت‌ و مجلس‌ است‌ و در نتيجه، اجراي اصلاحات‌ مورد نظر مردم‌ تضمين‌ پيدا خواهد كرد. اين‌ اصلي‌ترين‌ دليل‌ بر اين است‌ كه طرفداران‌ جبهة‌ دوم خرداد مردم‌ را به‌ انتخاب‌ افراد همسو با دولت‌ و اصلاحات‌ دعوت مي‌كنند.

طبعاً دانشجويان،‌ معلمان‌ و روحانيان‌ كه‌ اصلي‌ترين‌ نقش‌‌ را در پيروزي‌ آقاي‌ خاتمي‌ بر عهده ‌گرفتند، بايد باري ديگر به‌ عنوان‌ حلقة‌ طبيعي‌ انتقال‌ مفاهيم‌ اصلاح‌طلبي‌ به‌ جامعه،‌ نقش‌ تاريخي‌ خود را ادا كنند.

اگرچه‌ در انتخابات‌ رياست‌جمهوري‌ فضاي‌ رعب‌ و تبليغات‌ يك‌سويه‌ وجود داشت‌، در اين ‌انتخابات، مردم‌ راه‌ خود را برگزيده‌اند و چه بسا اصلاح‌طلبانه‌تر از ليست‌ جبهة‌ دوم‌ خرداد، به‌ صندوق‌ها رأي‌ بريزند؛ زيرا دليلي‌ ندارد كه‌ مردم‌ ملاحظات‌ نويسندگان‌ ليست‌هاي‌ جبهة‌ دوم‌ خرداد را -‌كه البته طبيعي و بحق است‌- داشته‌ باشند.

 

سه

به طور طبيعي‌ در ايام‌ دهة‌ فجر رئيس‌جمهوري‌ گرفتار است؛ از پروژه‌هاي‌ مختلف‌ بازديد مي‌كند، ديدارهاي‌ گوناگون‌ دارد و در مراسم‌ متعددي‌ شركت‌ مي‌كند. اما نكته‌اي‌ كه‌ براي‌ من‌ در اين‌ ايام‌ جالب‌ بود اين بود كه‌ در اين ايام دغدغة‌ انتخابات‌ مجلس‌ و حضور گستردة‌ مردم‌ آقاي خاتمي را رها نكرده و هرجا كه‌ توانسته‌ و تناسبي‌ پيدا كرده‌ راجع‌ به‌ انتخابات‌ و اهميت‌ حضور مردم‌ صحبت‌ كرده‌ است‌.

در مراسم افتتاح‌ خانة‌ هنرمندان‌ شاعري‌ نامدار فضا را انتخاباتي‌ كرد. ابتدا چنين حماسة‌ دوم‌ خرداد را تعريف‌ كرد‌:

رأيتان‌ به‌ تعهد و فضل‌ و تقوا بود

به‌ جمعتان‌ ز حضور فرشته‌ غوغا بود

خدا نظاره‌گر سعي‌ آسمانيتان‌

صف‌ منظمتان رأي‌ آرمانيتان

...

و شعرش‌ را براي‌ بيست و نه بهمن‌ كه‌ به‌ تعبير آقاي‌ خاتمي‌ دوم خرداد ديگري‌ است‌، به‌ پايان‌ برد:

از اين‌ حماسه‌، غزل‌ها سرودني‌ دارم

ولي‌ روم‌ كه‌ قلم‌ را دوباره‌ بردارم

حماسه‌گوي‌ تب‌ انقلابتان‌ باشم‌

قصيده‌ساز صف‌ انتخابتان‌ باشم‌

روز پنجشنبة‌ گذشته‌ هم، وقتي رئيس‌جمهور، سرزده از يكي‌ از مدارس‌ شرق‌ تهران‌ بازديد كرد و بچه‌ها ناباورانه ‌دور رئيس‌جمهوري‌ حلقه‌ زدند، تعمد داشت‌ آن‌ها را سمبل‌ نسلي‌ بداند كه‌ بايد سرنوشت‌ انتخابات‌ را رقم‌ بزنند و باز از انتخابات‌ مجلس‌ صحبت‌ كرد. در همان‌ شب‌ در جمع‌ سفيران‌ كشورهاي ‌خارجي،‌ انتخابات‌ مجلس‌ را سرنوشت‌ساز خواند. در حماسة‌ حضور ميليوني‌ مردم‌ در سالگرد انقلاب‌ اسلامي‌ نيز دوباره‌ از مردم‌ خواست‌ كه‌ دوم‌ خرداد را در بيست و نه بهمن‌ تجديد كنند. با شناختي كه از روحيةرئيس‌جمهوري‌ دارم، درك كردم كه گرچه‌ اين‌همه‌ تكرار سخت‌ بود، بسيار‌ پرمعني بود.

نسلي‌ كه‌ افتخار دوم‌ خرداد را آفريد و ملتي‌ كه‌ تاريخش‌ را با خاتمي‌ پيوند داد، نبايد در اين‌ راه‌ دشوار و سخت‌، خاتمي‌ را تنها بگذارد.

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.