۰۱ خرداد ۱۳۸۲
انتشار در: ميهن شماره 63 (‎http://www.mihan.net)
ايران در وضعيت بحرانی است

محمدعلی ابطحی معاون رئيس جمهوری ايران و از مشاوران عالی آقای خاتمی در مصاحبه‌ با خبرگزاری فرانسه گفت كه حضور نيروهای آمريكايی در عراق و افغانستان همراه با انسداد سياسی درون كشور، ايران را در وضعيت بحرانی قرار داده است.
به نوشته سياوش قاضی، محمد علی ابطحی در گفتگويی با او گفت: ما در صحنه بين المللی در سالهای اخير با تحولات مهمی روبرو بوده‌ايم، چنانكه اكنون در مرزهای شرقی و غربی خود همسايه تازه‌ای داريم كه آن آمريكا است. آقای ابطحی كه آمريكا را قدرتی كه قيد و شرط نمي‌شناسد معرفی مي‌كرد گفت ايران بايد از تمامی وسايل ممكن استفاده كند تا بهانه‌ای به دست آمريكايي‌ها ندهد. گيرم كه آنها وقتی تصميمی مي‌گيرند، به بهانه نياز ندارند. محمدعلی ابطحی در بخش ديگری از اين مصاحبه گفت: بهترين راه حل برای ما آن است كه دموكراسی را كه آقای محمد خاتمی از آن حمايت مي‌كند در كشور اجرا كنيم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه اكنون تهديدهای آمريكا با بالا گرفتن تنش ميان جناحهای اصلی حاكميت ايران همراه است. تضاد دو جناح چپ و راست كه سابقه‌ای برابر با عمر جمهوری اسلامی دارد، اكنون به چنان اوجی رسيده كه اصلاح طلبان مي‌كوشند مستقيما با ساز و كارهايی كه از طريق آنها محافظه كاران قدرت نفوذ خود را اعمال مي‌كنند، به مبارزه برخيزند. ابطحی مي‌گويد شكاف درونی كه بر سر شيوه حكومت، سياستهای خارجی و داخلی و نيز تلقی ما از مذهب وجود دارد بسيار خطير است و افزود سد كردن دائمی قوانين اصلاح طلبانه سبب نااميدی عميق ايرانيان شده است، زيرا احساس مي‌كنند آرايشان تاثيری در سرنوشت سياسی كشور نداشته است.
آقای ابطحی با اشاره به رد شدن دو لايحه اصلاح طلبانه تبيين اختيارات رئيس جمهور و اصلاح قانون انتخابات توسط شورای نگهبان مي‌گويد: با اين همه محافظه كاران خود درك مي‌كنند كه اين دو لايحه حداقل انتظارات رای دهندگان را برآورده مي‌كند. اما رويارويی خطير هنوز در پيش است و به گفته ابطحی حتی اگر دو لايحه رد شوند تنها كافيست كه آقای خاتمی به مردم اعلام كند كه كمترين اختياری برای انجام وظايف خود به عنوان رئيس جمهوری ندارد.

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.