۱۹ مرداد ۱۳۸۱
انتشار در: روزنامة ايران
بستن هيچ روزنامه‌اي به نفع نظام نيست

 

معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهوري گفت: «نشاطي را كه در حوزة خبري شاهد هستيم, يكي از دستاوردهاي بزرگ توسعة سياسي و اصلاحات مي‌دانم.»

حجت‌الاسلام سيد محمدعلي ابطحي كه در مراسم روز خبرنگار در محل خبرگزاري ايسنا سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب افزود: «سرنوشت جامعة امروز، اصلاحات و توسعة سياسي با سرنوشت خبرنگار و مطبوعات پيوند خورده و اين پيوندي طبيعي است؛ چراكه اين مجموعه دست‌اندركار تحول جامعة بزرگي مثل ايران است.»

ابطحي اين تحول را تاريخي، بزرگ و ماندگار دانست و گفت: «حتي براي ما كه در اين جامعه زندگي و آن را از نزديك حس و لمس مي‌كنيم، خيلي مشخص نيست كه اصلاحات با چه سيري حركت مي‌كند. و چگونه با كمك مجموعة فرهنگي‌اي كه شامل خبر، خبرگزاري و مطبوعات است -‌كه عمده‌ترين ستون‌هاي حمل‌كنندة بار اصلاحات هستند و در اين راه آسيب‌ديده و رنج‌كشيده‌اند‌- به پيش مي‌رود.»

وي افزود: «بايد ياد تمام كساني را كه به خاطر اعتقادشان به اصلاحات, در زندان به‌سرمي‌برند گرامي بداريم.»

وي گفت: «اگر نگاهي به جامعة سياسي خود بيندازيم، مي‌بينيم تأثير خبرگزاران و مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي در طول جريان اصلاح سياسي فراوان بوده است.» ابطحي ضمن بيان اينكه شايد شما از سير اصلاحات، خيلي راضي نباشيد، گفت: «راضي نبودن از حركتي كه در جامعه به وجود آمده, با اينكه يك سري واقعيات را نبينيم، متفاوت است. من به عنوان كسي كه از نزديك دردها و سختي‌هاي اصلاحات را حس كرده‌ام، علي‌رغم همة مسائل، دستاوردها را بسيار بزرگ مي‌دانم.»

وي با بيان اينكه در طول اين مدت، راه طي‌شده اندك نبوده، گفت: «امروز يك جريان در كشور از هر نوع انتخاب و حضور مردم استقبال مي‌كند. اين جريان كه از آن به عنوان جريان اصلاحات نام برده مي‌شود, در هر ماجرايي بدون نگراني از حضور مردم، از انتخابات و رفراندوم استقبال مي‌كند.»

ابطحي اين جريان را در برابر جرياني دانست كه هرچه مي‌تواند نقش مردم را در جامعه ضعيف مي‌كند و براي آنان نقش بسيار كمتري قايل است. وي گفت: «البته وجود جريان اصلاحات نشان مي‌دهد كه بستر جامعه روالي يافته كه فرد در آن مهم نيست. مهم اين است كه اين جريان ملي شود و در بستري بيفتد كه مسير جامعه را سامان دهد.» وي تصريح كرد: «امروز اگر كسي از قطار اصلاحات پياده شود، حتي اگر خاتمي باشد و توسط حركت تندتري از اين قطار پياده شود، مجالي براي سوار شدن گذشتگان و تفكر آن‌ها وجود ندارد. ديگراني بر اين قطار سوار خواهند شد كه از واقعيت‌هاي مورد خواست، دورتر هستند و اين شرايطي است كه بايد به آن به صورت جدي فكر كنيم.» ابطحي در ادامه، يأس امروز فضاي سياسي را خطرناك‌تر از همة مشكلاتي دانست كه بر جامعة اصلاحات و خبرنگاران و احزاب و... حاكم است و گفت: «اين براي مخالفان اصلاحات، از همه‌چيز مطلوب‌تر است.»

ابطحي در خصوص راه برون‌رفت از اين فضا گفت: «جامعه يك راه دارد و آن را اگرچه با سرعت كم، به دست خواهد آورد.» بايد با توجه به نيازها و واقعيت‌هاي جامعه، راهي را كه مردم برمي‌گزينند، انتخاب كنيم و مردم را زير اين خيمه به تناسب شرايط مختلف، نگه داريم.»

ابطحي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: «بستن روزنامه‌ها نه تنها به نفع نظام نيست، بلكه هيچ كمكي به تصحيح اطلاع‌رساني جامعه نمي‌كند. امروز وقتي يك روزنامه در دعوايي سياسي بسته مي‌شود، كمتر كسي به كاركنان آن فكر مي‌كند و اينكه با بستن آن روزنامه چه بر سر زندگي آن‌ها مي‌آيد.»

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.