۰۱ خرداد ۱۳۸۳
انتشار در: خبرگزاری ايسنا
/‌‌٢خرداد؛ بازخواني ديگر/

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
«
محمدعلي ابطحي»، معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور در بررسي حماسه‌ي دوم خرداد 76 آن را يك حادثه‌ي «ناگهاني» خواند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي در تبيين دوم خرداد معقتد است: بزرگي به نام خاتمي و واقعه‌اي به نام دوم خرداد رابطه اي پيچيده و چندوجهي با هم دارند. بدون خاتمي، واقعه‌ي دوم خرداد شكل و شمايل كنوني خود را نمي‌گرفت، ديدگاهها، رفتارها و حتي منش شخصي خاتمي پديده‌ي دوم خرداد و رويدادهاي اصلاح‌طلبانه‌ي بعد از آن را عميقا تحت تأثير قرار داد. از سوي ديگر، بدون دوم خرداد هم خاتمي هيچگاه در اين موقعيت تاريخي قرار نمي‌گرفت. او يك وزير مستعفي، رئيس كتابخانه‌ي ملي و استاد دانشگاه باقي مي‌ماند. به همين دليل است كه شناخت خاتمي بدون شناخت دوم خرداد ميسر نمي‌شود و شناخت دوم خرداد بدون شناخت خاتمي امكان‌پذير نيست.
وي اظهار داشته است: حادثه‌ي دوم خرداد يك حادثه‌ي «ناگهاني» بود. درست است كه اين حادثه محصول يك روند بيست ساله بود اما نمي‌توان انكار كرد كه وقوع آن همه را غافلگير كرد. حاكمان، فعالان سياسي و رأي‌دهندگان به يك اندازه دچار شگفتي شدند و تا مدتي از درك ابعاد اين حادثه عاجز بودند. اين حادثه فقط ناگهاني نبود بلكه «عظيم» هم بود. يعني حادثه‌اي بود كه ابعاد ملي داشت.
وي با بيان اين مضمون ‌كه مردم علي‌رغم برخي از خواستها در درون، و علي‌رغم تحريم همه‌ي گروههاي رسمي ضدانقلاب پاي صندوق‌هاي رأي آمدند، و حادثه‌اي عظيم را رقم زدند، افزوده است: طبيعي است كه هرچه ابعاد يك حادثه عظيم‌تر باشد، خصلت غافلگير كنندگي آن تشديد مي‌شود.
وي در سايت شخصي خود «وب‌نوشت» توضيح مي‌دهد: حادثه‌ي ناگهاني حادثه‌اي است كه ما براي مواجه شدن با آن آمادگي نداريم. هيچكس آماده‌ي مواجهه با دوم خرداد نبود، از جمله خود خاتمي. خاتمي كانديدا شده بود كه در آن فضاي تيره و تار روزنه‌ي اميدي بگشايد و با رأيي كه به دست مي‌آورد فضايي براي نخبگان به حاشيه رانده شده ايجاد كند تا مانع نابود شدن آنها شود و اين جمع بتواند در آينده تدريجا فضاي سياسي و فرهنگي كشور را بازتر كند. اما كسي نمي‌دانست كه مردم درباره «آنچه نمي‌خواهند» به اشتراك نظر رسيده‌اند. به هر حال، فقدان آمادگي به صورت فقدان استراتژي در مديريت دوم خرداد خود را نشان داد و حركت اصلاحي را كه از يك سو مانيفستي نداشت و از سوي ديگر دشمنان قدرتمندي را هم در برابر خود مي ديد، به چالش كشاند

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.