۲۲ بهمن ۱۳۷۸
انتشار در: روزنامة عصر آزادگان
نيازهاي‌ امروز انقلاب‌

در سال‌

در سال‌ 1357 وقتي‌ راديو ايران‌ گفت‌: «اين‌ صداي‌ انقلاب‌ ملت‌ ايران‌ است.» ‌يكي‌ از بهت‌آورترين‌ مقاطع‌ تاريخ‌ رقم‌ خورد. ملتي‌ بزرگ‌ به‌ رهبري‌ فرزانه‌‌اي كم‌نظير، شادماني‌ تاريخي‌اي را براي‌ خود و همة‌ آزاديخواهان‌ جهان‌ نويد داد.

از آن‌ تاريخ تاكنون، تندبادهاي‌ بسياري‌ براي‌ شكستن‌ اين‌ انقلاب‌ وزيده ولي مردم‌ مصمم‌ ايران براي‌ نگهداري‌ از دستاورد بزرگ‌ خود پافشاري‌ كرده‌اند. خون‌ پاك‌ شهيدان‌ و رنج‌ و سختي‌ صدها هزار جانباز و آزاده‌ و ايثارگر و حمايت‌ مردم‌ ايران‌، اين‌ نهال‌ را به‌ درخت‌ تناوري‌ تبديل كرده كه‌ امروز پرشكوه‌ و استوار، همچنان‌ آزادي‌خواهي‌ و استقلال‌ را در جمهوري‌ اسلاميش‌ پاسداري ‌مي‌كند.

هرچند بي‌تجربگي‌ها، ندانم‌كاري‌ها و سوءنيت‌هاي‌ فراواني‌ در مسير رو به رشد اين‌ انقلاب‌ وجود داشت، هيچ يك‌ از اين‌ها نتوانست‌ در ارادة‌ قاطع‌ اين‌ ملت، براي به دست‌ داشتن‌ سرنوشت‌ خود خللي‌ وارد كند. اينك‌ در آستانة‌ ورود به‌ بيست‌ و دومين‌ سال‌ پيروزي‌ انقلاب، نكاتي‌ را متذكر مي‌شوم:

1. مردم‌ مصمم‌ ايران‌ در دوم‌ خرداد با انتخاب‌ خود، يك بار ديگر بر عزم‌ خود براي ادارة‌ انقلاب‌ رو به رشد خود تأكيد كردند و ثابت‌ كردند كه‌ علي‌رغم‌ تحريم‌ همة گروه‌هاي‌ ضدانقلاب‌ و نيز بر‌رغم ‌فشار داخلي‌ براي‌ انتخاب‌ حكومتي‌، خود بر سرنوشت‌ خود مسلط‌اند و عزم‌ جدي‌ براي‌ اصلاح‌ انقلاب‌ خود از درون دارند.

2. شناخت‌ نيازهاي‌ نوشونده، خصوصيت‌ برجستة‌ اين‌ ملت‌ است‌. تداوم‌ انقلاب‌ در گرو تكرار شعارهاي‌ اول‌ انقلاب‌ نيست‌. تداوم‌ انقلاب‌ تنها در ساية شناخت‌ تاريخ‌ و شرايط‌ جهاني‌ و ملي‌ است‌ كه‌ البته در چارچوب‌ اصول‌ اولية‌ انقلاب‌ رخ‌ مي‌نمايد. همچنان‌كه‌ رهبر بزرگ‌ و معمار انقلاب‌ نيز پس‌ از پيروزي‌، پي‌درپي‌ نيازها را جست‌وجو مي‌كرد و متناسب‌ با آن نيازها، براي‌ رشد انقلاب‌ نسخه‌ مي‌نوشت‌.

نياز فعلي انقلاب‌ ما در شرايطي‌ كه‌ همه‌چيز در جهان‌ تغيير كرده، غير از نيازهاي‌ اولية‌ انقلاب‌ است‌. هر انقلاب‌ رو به رشدي، نيازهاي‌ جديدي را مطالبه‌ مي‌كند. پاسخ‌ صحيح‌ و متناسب‌ به‌ اين ‌نيازها، تضمين‌كنندة‌ موفقيت‌ و بقاي‌ انقلاب‌ بزرگ‌ اسلامي‌ است‌. اين‌ به‌ معناي‌ تجديدنظر در اصول‌ انقلاب‌ نيست‌، به‌ معناي‌ توبه‌ از گذشته‌ هم‌ نيست. كساني‌ كه‌ اين‌چنين‌ فكر مي‌كند، قطعاً انقلابي ‌نيستند و فرزندان‌ 22 بهمن‌ محسوب‌ نمي‌شوند.

3. وقتي‌ راه‌ بر دشمن‌ بسته‌ مي‌شود كه‌ فرزندان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ نقد خود بپردازند و خود، مشكلات ‌را بشناسند و آن‌ها را‌ معالجه‌ كنند. بنابراين‌ نگاه‌ به‌ آينده‌ و عبرت‌گيري‌ از گذشته، ضرورت‌ فعلي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ است‌ و البته‌ اين‌ به‌ معناي‌ نفي‌ گذشتة‌ افتخارآفرين‌ انقلاب‌ نيست‌ و نبايد باشد. توفيق‌ آيندة‌ ما به‌ بركت‌ وجود ايثارگران‌ گذشته‌ به‌ دست‌ خواهد آمد‌.

4. همچنان‌كه‌ دوم‌ خرداد، استمرار 22 بهمن‌ بود، انتخاب‌ متناسب‌ با فضاي‌ اصلاح‌طلبانه‌ در بيست و نهم بهمن، مي‌تواند حفظ دستاوردهاي‌ 22 بهمن‌ و دوم ‌خرداد را تضمين‌ كند. حضور گستردة‌ مردم، خصوصاً با نقش‌آفريني‌ جوانان‌ دختر و پسر، راه‌ موفقيت ‌كشور و انقلاب‌ است‌ و مي‌تواند به اصلاح‌طلبان‌ براي رسيدن به هدفشان و سرعت ‌بخشيدن‌ به‌ روند رو به رشد انقلاب‌ اسلامي‌ كمك‌ كند.

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.