۱۷ اسفند ۱۳۸۲
انتشار در: خبرگزاری ایرنا
اظهارات ابطحي در جمع خبرنگاران پارلماني

"محمدعلي ابطحي" معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهورى گفت که آقاى
خاتمي و دولت او تلاش زيادى کردند تا انتخابات عادلانه ، آزاد و رقابتي
برگزار شود.

ابطحي روز يکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران پارلماني گفت : ديدگاهشان
اين بود که اگر اين اتفاق نيفتد ، انتخابات را برگزار نکنند و اين را هم
اعلام کردند.
معاون رييس جمهورى افزود : ولي طبق قانون اساسي فعلي ، قدرت تقسيم شده
است و بخشهاى ديگر کشور هم از قدرت برخوردار هستند لذا بگونه اى نيست که
اگر رييس جمهورى تصميمي مي گيرد لزوما آن را اجرا کند.
وى همچنين شايعه استعفاى عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت را تکذيب
کرد.
ابطحي در پاسخ به سوالي درباره ناگفته هاى انتخاباتي اظهار داشت : حتما
در انتخابات ناگفته هاى زيادى وجود دارد. آقاى موسوى لارى فعلا ترجيح مي دهد
سکوت کند و حرفي نزند چون اگر بخواهد صحبت کند، حرف هاى زيادى خواهد داشت .
معاون رئيس جمهورى در مورد رابطه دولت خاتمي با مجلس هفتم گفت : من
شخصا نظرم اين است که نبايد پيشداورى کرد. شعارهاى مجلس هفتم شعارهاى
قابل قبولي است و ايران آزاد ، آباد و شاد لوازمي دارد که ما دنبال آن
بوديم .
وى اضافه کرد : بحث هاى ديگرى هم در مورد سياست خارجي شده است که ما با
تحقق يافتن آنها مخالفتي نداريم .

 

http://www.irna.ir/

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.