۱۴ آبان ۱۳۸۱
انتشار در: روزنامة ايران
مأيوس نمي‌شويم

 

ميزگرد «لايحة اختيارات رئيس‌جمهوري، آزمون اصلاح‌پذيري» در دانشگاه صنعتي شريف با حضور سيد محمدعلي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهوري و رضا يوسفيان عضو كميسيون امنيت ملي مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايران، در اين ميزگرد كه به همت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، ابطحي ضمن تأكيد بر اينكه تدوين‌كنندگان لايحه سعي كرده‌اند كه در لايحه نقاط ابهام‌انگيز برجاي نماند، تأكيد كرد: «تصويب لوايح مي‌تواند بخشي از مشكلات اصلاحات را از بين ببرد. حتي اگر لوايح به تصويب هم نرسد، عكس‌العمل‌هاي صورت‌گرفته در مقابل آن مي‌تواند در آينده تعيين‌كننده باشد.»

معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهوري در پاسخ به سؤالي با اشاره به اينكه «لايحه از لحاظ حقوقي داراي اشكال نيست» امكان رد آن را از سوي شوراي نگهبان كم دانست و بر اين اساس موضوع استعفاي رئيس‌جمهوري در صورت رد لوايح را منتفي دانست. وي در ادامه اضافه كرد: «اظهارنظر زودهنگام در مورد آيندة لوايح درست نيست و من معتقدم قضاوت زودرس منافعي براي جريان اصلاح‌طلب نخواهد داشت.» ابطحي در پاسخ به اين سؤال كه آيا رئيس‌جمهوري از ظرفيت‌هاي قانوني خود درست استفاده كرده كه به دنبال تبيين اختيارات است، گفت: «استفاده و يا عدم استفادة رئيس‌جمهوري از تمام توان خود ربطي به اراية لايحه تبيين اختيارات رئيس‌جمهوري ندارد. بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر ضمانتي براي اجراي قانون اساسي وجود داشته باشد، قانون اساسي مي‌تواند به محور امور و فعاليت‌ها تبديل شود.»

وي در ادامه دربارة اينكه چرا آقاي رئيس‌جمهور در مواردي مانند حصر آيت‌الله منتظري و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي» از توان خود استفاده نكرد، گفت: «رئيس‌جمهوري از توان و اختيار فعلي خود در موارد بسياري استفاده كرده است كه اين اقدامات براي پرهيز از تشنج، بازتاب نداشته است. در مواردي كه ذكر شد هم، آقاي خاتمي اقدماتي داشته كه انعكاس آن را به صلاح ندانسته‌اند. من هم صلاح نمي‌دانم اقدامات صورت گرفته منعكس شود.» معاون رئيس‌جمهوي پس از سخنان يكي ديگر از دانشجويان كه با طرح مسئلة يأس و نااميدي در ميان مردم و دانشجويان، زمان اراية لايحه را نامناسب مي‌دانست، گفت: «حركت جامعه به سوي يأس و نااميدي و بحران‌هاي موجود، واقعيت‌هاي جامعه است كه بخشي از آن طبيعي و بخشي ديگر نيز متأثر از عملكرد متوليان انقلاب و دين است. ولي اين را كه به دليل فراگيري يأس و نااميدي نبايد كاري كرد، قبول ندارم. اين لوايح حداقلِ مطالبات مردم است و موجب استمرار و تحرك جنبش اصلاحات مي‌شود. نبايد به دليل فضاي فعلي سياسي كشور دست‌ها را بالا ببريم و هيچ اقدامي نكنيم. اگر امروز يأس و ناميدي فراگير شده، به اين دليل است كه ما اصلاح‌طلبان تاكنون درست كار نكرده‌ايم.»

يكي از دانشجويان طي تحليلي لايحة رئيس‌جمهوري را فرافكني و در راستاي اهداف سياسي، همچون انتخابات عنوان كرد.

ابطحي در پاسخ به اين ادعا گفت: «به عنوان كسي كه از مسائل خبر دارم، تأكيد مي‌كنم كه آقاي خاتمي در جريان تهيه و اراية لوايح در هيچ معادله و معامله‌اي قرار نگرفته است. دليلي براي اين بازي نمي‌بينم. اگر چنين پيچيدگي‌اي در كشور وجود داشت، بدانيد كه قطعاً وضع مملكت خيلي بهتر از حالا بود. در هر صورت، آينده روشن خواهد كرد كه خاتمي فقط براي حقوق ملت و عهدي كه با مردم بسته است، اين لوايح را ارايه داده است.»

ابطحي در پاسخ به سؤال ديگر دانشجويان دربارة نسبت ديكتاتوري و لوايح اخير اظهار داشت: «دغدغه و نگراني از بروز ديكتاتوري، دغدغة خوبي است. همة ما بايد اين دغدغة را داشته باشيم ولي بر اساس همين قانون اساسي، گرايش به ديكتاتوري از سوي رئيس‌جمهوري بعيدتر از ديگر قوا و نهادهاست. رئيس‌جمهوري منتخب مردم است و تنها مقامي است كه مادام‌العمر نيست و بر اساس قانون اساسي، رهبر، مردم و مجلس ناظر بر عملكرد رئيس‌جمهور هستند. اميدوارم كساني كه امروز نگران ديكتاتوري هستند، همواره نگران ديكتاتوري باقي بمانند.»

وي در انتهاي سخنانش از بازداشت عباس عبدي اظهار تأسف كرد.

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.